فهرست اسامی پذیرفته شدگان ذخیره رشته های مختلف تحصیلی پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران در مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.پذیرفته شدگان لازم است برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر به واحد آموزش پردیس کیش دانشگاه تهران مراجعه کنند.