ابراهیم صالحی عمران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شورای سنجش و پذیرش دانشجو مصوب کرد ، دیپلمه های رشته های نظری هم علاوه بر هنرستانی ها ، در رشته های فنی و حرفه ای شرکت کنند.وی ادامه داد: البته این موضوع منوط به این است که یک سری واحدهای جبرانی را نیز طی کنند ، چون یک سری دروس عملی توسط داوطلبان دوره های هنرستانی طی شده که توسط این دیپلمه های رشته های نظری طی نشده است.رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: تاکید ما نیز در دانشگاه فنی و حرفه ای این است که این دانشجویان در دوره های کاردانی ناپیوسته وارد شوند چرا که رشته های کاردانی پیوسته یک ارتباط تخصصی و درسی بین آنچه که در فنی و حرفه ای ، هنرستان و کار و دانش خوانده اند ، دارند و اگر بخواهند در رشته های کاردانی پیوسته شرکت کنند باید یک سری دروس عملی را طی کنند.وی یادآور شد: اما در رشته های کاردانی ناپیوسته که ارتباط درسی با دوره قبل وجود ندارد این متقاضیان می توانند وارد شده و مسیر حرفه ای و شغلی خود را در پیش گیرند.صالحی عمران خاطرنشان کرد: حدود 60 رشته دانشگاه فنی و حرفه ای کاردانی ناپیوسته و حدود 40 رشته کاردانی پیوسته است و این متقاضیان می توانند در آن 60 رشته وارد شوند.