دکتر محمد مهدی زاهدی امروز در همایش سراسری مدیران دفاتر ارتباط با صنعت و دانشگاه با نگاهی بر ICT گفت: در سالهای گذشته رویکرد وزارتخانه ایجاد اعتماد در بخش صنعت بوده و در این زمینه فعالیتهای بسیاری در عرصه تولید فناوری و محصولات فناورانه انجام شده است.وی با بیان اینکه این اقدامات منجر به ایجاد ارتباط با بخش صنعت شده است ، افزود: یکی از بخشهایی که دانشگاهها توانستند موفقیت هایی را کسب کنند در زمینه فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات است.زاهدی راه اندازی و گسترش رشته های ارشد و دکتری در این حوزه را یکی از اقدامات وزارت علوم در زمینه ICT دانست و اظهار داشت: این رشته با توجه به نیازهای جامعه ایجاد شده که در صورت نیاز وزارت ICT می توانیم رشته های جدیدی را در این زمینه تعریف و راه اندازی کنیم.وزیر علوم در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر دانشگاهها آمادگی دارند تا هر قطعه و دستگاهی که بخش صنعت نیاز داشته باشند را تولید و عرضه کنند.وی به موفقیتهای دانشگاه جامع علمی کاربردی در زمینه ارتباط با صنعت اشاره کرد و ادامه داد: این دانشگاه به غیر از حوزه نفت در کلیه حوزه های صنعتی ارتباطات لازم را ایجاد کرده و متناسب با نیازهای بخش صنعت اقدام به تربیت تکنسینها و کارشناسان کرده است.