وضعیت علمی کشور در حوزه های موضوعی کلان در سه سال اخیر نشان از رشد مناسب حوزه علم و فناوری دارد.رشد سهم ایران از کل دنیا نشان می دهد که این سهم از 1.34 درصد در سال 2013 به 1.39 درصد در سال 2014 و به 1.53 درصد در سال 2015 افزایش یافته است.این آمار که بر اساس تولیدات علمی ایران از پایگاه بین المللی ISI استخراج شده است نشان می دهد که حوزه علوم پایه کشور نسبت به سایر حوزه ها بالاتر بوده است.گروه فنی - مهندسی و گروه علوم پزشکی و سلامت و پس از آن گروه علوم کشاورزی به ترتیب بیشترین میزان تولید کشور را داشته اند.میزان تولید علم ایران در حوزه علوم انسانی از سایر حوزه کمتر بوده است و پس از آن حوزه علوم اجتماعی نیز چندان از آمار بالایی برخوردار نیست.نکته مهم در میزان تولیدات علمی ایران سهم 3 درصدی حوزه فنی - مهندسی تولید علم ایران در جهان است. این سهم از 3.10 درصد در سال 2013 به 3.18 درصد در سال 2014 به 3.35 درصد در سال 2015 افزایش داشته است.با وجود اینکه سهم تولید علم ایران در مجموع تمام حوزه ها در سال 2014 نسبت به سال 2013 افزایش یافته است اما سهم تولید علم ایران در حوزه علوم پایه و علوم اجتماعی در مقایسه با سال 2013 کاهش داشته است.جدول تولید علم بر مبنای پایگاه نمایه سازی بین المللی ISI در سال 2013جدول تولید علم بر مبنای پایگاه نمایه سازی بین المللی ISI در سال 2014جدول تولید علم بر مبنای پایگاه نمایه سازی بین المللی ISI در سال 2015نکته مورد توجه در این آمار این است که اطلاعات سال 2015 هنوز تکمیل نشده است و تکمیل آن در چندین ماه دیگر صورت خواهد گرفت.این موضوع هم قابل توجه است که دانشگاه های علوم پزشکی کشور هر چند متولی اصلی تولید علم در این حوزه در کشور محسوب می شوند اما تولید علم این دانشگاه ها به این حوزه محدود نمی شود و بخش عمده از تولیدات علمی دانشگاه های علوم پزشکی مربوط به حوزه علوم پایه است.