طرح پسا دکتری به منظور گسترش فعالیتهای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از میان دانش آموختگان دانشگاه های داخل کشور (کلیه رشته های علوم پزشکی ، علوم زیستی و علوم وابسته) اجرا می شود.داوطلبان می توانند مدارک اعلام شده را جهت بررسی های اولیه حداکثر تا تاریخ 15 دیماه 96 به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تحویل و یا به آدرس Research_it@kuma.ac.ir ایمیل کنند.ایجاد و گسترش دوره های تحقیقاتی پسا دکتری ، در راستای ماموریت کلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به تکمیل تخصص های مورد نیاز در عرصه های ملی و بین المللی کمک خواهد کرد.این دوره ها همچنین می توانند موجب ارتباط عمیق تر بین دانشگاهی شوند. از این رو ، آئین نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسا دکتری به منظور پرورش متخصصین و حصول اهداف کیفی دانشگاه تدوین شده است. گسترش تولید علم و فناوری و ایجاد ارتباط گسترده با جهان علم به واسطه دوره های مذکور تقویت خواهد شد.دوره پسا دکتری دوره ای است موقت و معین صرفاً پژوهشی و تقاضا محور (حداقل یک سال و حداکثر سه سال) که برای اشتغال به فعالیت های پژوهشی به منظور ارتقای مهارت های تخصصی و ضرورت های تحقیقات مستقل پژوهشگر پسا دکتری و در حوزه تخصصی مربوطه وی ایجاد می شود. هزینه های دوره از محل طرح های پژوهشی مصوب عضو هیات علمی واجد شرایط تأمین می شود.داشتن مدرک دکتری تخصصی مورد قبول وزارتین که بیش از 5 سال از تاریخ اخذ مدرک نگذشته باشد. مدت زمان دوره ضرورت وظیفه عمومی به این مدت اضافه می شود. داشتن حداقل 3 مقاله علمی – پژوهشی معتبر (ISI-Pubmed) به عنوان نویسنده اول و یا مسئول ، برخورداری از صلاحیت های عمومی و عدم ممانعت قانونی (نظام وظیفه) ، سن داوطلب کمتر از 40 سال ، داشتن توصیه نامه از اساتید راهنما(اجباری) و مشاوره دوره دکتری PhD از جمله مدارک مورد پذیرش است.